— Let’s do it

Algemene Voorwaarden van POM.

Afspraken maken is voor iedereen handig. Dan weet je waar je aan toe bent. Dus even de droge kost. Dan hebben we dat ook weer gehad. 

 Algemene Voorwaarden Personal Online Marketing

1. Definities

1.1 “Personal Online Marketing”: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
2.2 “Opdrachtgever”: de particulier of rechtspersoon met wie Personal Online Marketing een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2. Toepasbaarheid

2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met Personal Online Marketing verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Personal Online Marketing.

3. Offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Personal Online Marketing zijn geheel vrijblijvend.
3.2 Personal Online Marketing is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

4. Aanvang 

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat de opdrachtbevestiging ingevuld en ondertekend is ontvangen door Personal Online Marketing.
4.2 Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is bij Personal Online Marketing.

5. Uitvoering

5.1 Personal Online Marketing zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Personal Online Marketing het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Personal Online Marketing aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.
5.3 Personal Online Marketing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Personal Online Marketing is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Personal Online Marketing kenbaar behoorde te zijn.

6. Levering en levertijd

6.1 Het online marketing traject wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal, of wanneer afgesproken.
6.2 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Personal Online Marketing, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.
6.3 Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

7. Copyright

7.1 Al het door Personal Online Marketing vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Personal Online Marketing niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
7.2 Het eigendom van door Personal Online Marketing verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Personal Online Marketing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Personal Online Marketing hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Personal Online Marketing gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
7.3 Personal Online Marketing behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Voor zover Personal Online Marketing bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Personal Online Marketing op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Personal Online Marketing of het verbreken ervan. Ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Personal Online Marketing.
8.2 Personal Online Marketing is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Personal Online Marketing slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Personal Online Marketing voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

9. Reclame

9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Personal Online Marketing. Indien de reclame gegrond is zal Personal Online Marketing deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Personal Online Marketing binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren.
9.2 Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

10. Prijzen

10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor Personal Online Marketing naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

11. Betaling

11.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Personal Online Marketing en is de opdrachtgever verplicht om het werk van Personal Online Marketing volgens afspraak te honoreren.
11.2 Na afronding van de opdracht zal Personal Online Marketing een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag. Wanneer de opdracht langer dan 1 maand in beslag neemt, zal aan het eind van iedere maand gefactureerd worden. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.
11.3 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Personal Online Marketing een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 7,50, worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

12. Wijzigingen

12.1 Personal Online Marketing bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
12.3Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

13. Overig

13.1 Personal Online Marketing zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Personal Online Marketing.
13.2 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Personal Online Marketing zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
13.3 Personal Online Marketing is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

14. Geschillen en toepasselijk recht

14.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

— Let’s work together

Kom in Contact.

Wat kan ik voor je doen? Vragen staat vrij!
Stuur een berichtje via Whatsapp:

Whatsapp contact

 

Copyright © 2024 All right reserved.